Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Assignatures prova d’accés Cicle Formatiu Grau Superior

Des de 75€/mes
I pel mateix preu…
prodràs fer GRATIS
les classes d´altres horaris

Assignatures i proves.

La prova té dues parts:

Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascún. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.

Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C. Les proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l’aspirant podrà triar entre anglès i francès, però no es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

La matèria específica d’educació física pot ser seleccionada exclusivament, per les persones que vulguin inscriure’s al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives. En el cas d’optar per aquesta matèria, cal tenir present que només es podrà accedir al cicle formatiu esmentat.

* Aquells alumnes que vulguin fer AAFE han de cursar assignatures de la opció B.

Matèries Bloc Comú

 • Llengua catalana.
 • Llengua castellana.
 • Matemàtiques.
 • Anglès o francès

Matèries de la Opció A

 • Dibuix Tècnic
 • Física
 • Tecnologia industrial

GRUPS D’ITINERARIS 

 • FP Arts gràfiques
 • FP Edificació i obra civil
 • FP Electricitat electrònica
 • FP Energia i aigua.
 • FP Fabricació mecànica.
 • FP Fusta i moble.
 • FP Imatge i so.
 • FP Informàtica i comunicacions.
 • FP Manteniment i serveis a la producció.
 • FP Maritimopesquera.
 • FP Tèxtil, confecció i pell.
 • FP Vidre i Ceràmica
 • FP Transport i manteniment de vehicles.

Matèries de la Opció B

 • Biologia
 • Ciències de la terra
 • Química
 • Educació física (únicament per al CFGS Animació d’activitats físiques i esportives, i és obligatòria per a aquest cicle)

GRUPS D’ITINERARIS

 • FP Activitats físiques i esportives.
 • FP Agrària.
 • FP Imatge personal.
 • FP Indústries alimentàries.
 • FP Química.
 • FP Sanitat.
 • FP Tèxtil, Confecció i Pell

Matèries de la Opció C

 • Economia i organització d’empreses
 • Geografia social i econòmica
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera

GRUPS D’ITINERARIS 

 • FP Administració i gestió.
 • FP Comerç i màrqueting.
 • FP Imatge i so
 • FP Hoteleria i turisme.
 • FP Serveis socioculturals i a la comunitat.