Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Cicle Formatiu Grau Superior Ensenyament i Animació Socioesportiva

EAS_rugby

Informació general

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i assolint la satisfacció dels usuaris.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Ensenyament i Animació Socioesportiva
 • Àmbit professional: Esport, lleure i turisme
 • Modalitat: Presencial

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia educativa pròpia

Les matèries esdevenen un mitjà que proporciona coneixements, potenciant les aptituds dels alumnes i els prepara per a ser els futurs professionals de l’esport.

La filosofia learning by doing permet a l’alumne adquirir tècniques i reursos per tal d’assolir amb èxit els projectes transversals del món laboral.

Projecte educatiu propi: Imagina

Matèries

 • Activitats d’oci i temps lliure: En instal·laciones esportives, en el medi natural i urbà.
 • Dinamització grupal: Tècniques de dinamització, comunicació, gestió de conflictes.
 • Valoració de la condició física: Anatomia, fisiologia, teoria de l’entrenament, prevenció de lesions i nutrició esportiva.
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Jocs i activitats físiques recreatives i d’animació turística amb/sense suport musical
 • Activitats físiques i esportives individuals: Fonaments tècnics/tàctics de natació, atletisme i socorrisme.
 • Activitats físiques i esportives d’equip: Fonaments tècnics/tàctics de futbol, bàsquet, handbol, rugby, vòlei i esports del món.
 • Activitats fisicoesportives d’implements: Fonaments tècnics/tàctics dels esports d’implements: tennis i pàdel.
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social: Activitats per a gent gran, persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Metodologia de l’ensenyament: Planificació i programació de l’activitat física i l’esport, construcció de sessions i sistemes d’avaluació.
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació i orientació laboral: Tècniques de cerca de feina amb noves tecnologies, elaboració de CV, tècniques per entrevistes de feina.
 • Empresa i iniciativa emprenedora: Gestió esportiva i gestió d’esdeveniments esportius.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de Grau Mitjà
 • Disposar del títol de Batxillerat
 • Ser tècnic especialista o Tècnic Superior
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a +25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés (cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en que es realitza la prova).

Documentació

Documentació personal:
1. Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)
2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual
3. Foto de l’alumne mida carnet
4. Fotocòpia del certificat del nº d’afiliació a la Seguretat Social
6. Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual (per poder cursar les pràctiques)
Gerència Territorial de Justícia – C/Garcilaso 123, Barcelona – Informació del certificat
7. Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
8. Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
 • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
 • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
 • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
 • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés

Documentació de centre:

9. Full de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) emplenat i signat​.
10. Document d’acceptació de normatives de l’escola.
11. Apte pràctica esportiva.
12. Ordre de domiciliació directa.

13. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides
14. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides en hora d’esbarjo. 
15. Document d’acceptació del servei de transport en autocar.


Els documents 13 i 14 no són obligatòris per a alumnes majors d’edat.

Formació en centres de treball

La Formació a Centres de Treball (FCT) és una matèria destinada a les pràctiques de la formació professional i que forma part del pla d’estudis de cada cicle, imprescindible perquè l’alumne obtingui la titulació corresponent i una gran oportunitat per implementar els coneixements adquirits i guanyar experiència en el món laboral.

L’ampli ventall de col·laboradors permet als estudiants realitzar les seves pràctiques en aquelles entitats que s’adeqüin més a les seves expectatives professionals. Des d’Escola Vitae treballem per aconseguir un ampli ventall d’oferta de pràctiques i places que esdevinguin interessants pels nostres alumnes.

► Si ets una entitat amb interés en col·laborar amb nosaltres, envia un email a empresaescola@escolavitae.com.

Titulacions i formacions vinculades

logo gencat-min

Títol de director/a de lleure

002-life-preserver

Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme

fitness en sec

Certificacions professionals

football

Tècnic Esportiu en Futbol (Nivell 1 i 2)

erasmus-logo-1-252x252

Pràctiques a l'estranger

Icona de Salut i Fitness

Formació DEA

notebook87 (2)

Preparació de les PAU

ereps_logo

Registre europeu de professionals

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

A més a més

Per què escollir Vitae?

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae... La "matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu

Especialistes en formació 100% esportiva

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius,

Escola Vitae complim 10 anys formant tècnics esportius

Quins són els orígens d’Escola Vitae? Si ens remuntem 10 anys enrere, ens situem en el districte d’Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. Va ser en el curs 2010-2011 quan

Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO. Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.