Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Estatuts Club Esportiu Vitae

1. Introducció

El Club Esportiu Vitae és una entitat que pertany a l’escola Vitae de Barcelona.

1.1 Filosofia

Com a club volem difondre l’esport com a estil de vida i aconseguir crear un grup social obert a tothom, en el que la gent pugui compartir les seves aficions a més de sentir que pertany a una gran família anomenada Club Esportiu Vitae.

1.2 Historia

La creació d’aquesta institució comença l’any 2012 per iniciativa del director Ignasi Prellezo i amb la col·laboració dels primers membres: Marc Martin, Artur Moreno i Marc Company, que formaren la Cúpula, que era una petita sala on es reunien i organitzaven tot el que es feia. Es crearen els primers events i  van resultar un èxit, però encara faltava posar-li cara i ulls al club.

Al poc temps, gràcies a les incorporacions d’en Xavi, en Pere Garcia i l’Ivan Borras, aquesta institució que rebia el nom de “La Cúpula”  va anar agafant forma de club; aquell petit espai es va convertir en un lloc social en el que s’afegiren taules, banquetes, una taula de ping-pong, un aparell de música i una petita zona de fitness. Poc a poc i sense adonar-se`n es va començar a crear aquest sentiment de família que volíem aconseguir i això es va reforçar amb més activitats i tornejos anuals a més de moltes altres propostes que tot i no acabar funcionant no vam deixar d’intentar-ho.

2. La Cúpula

La Cúpula és la part més pròpia del Club, és el seu espai social.

2.1 Accés

La Cúpula s’obrirà a les hores de descans durant dues franges horàries: d’11:30 a 12 i de 12.30 a 13.

Per cada franja hi haurà un membre de la junta que es responsabilitzarà de tot el que passi en el local durant aquella mitja hora. Ell serà l’encarregat d’anar a buscar la clau a secretaria, on apuntarà el seu nom i signarà i ho tornarà a fer a l’hora de retornar-la.

La persona responsable no hauria d’abandonar la Cúpula durant el seu torn (si ho fa seguirà sota la seva responsabilitat el que pugui passar), no obstant en el cas de que coincidissin dos membres de la junta en un mateix torn si que el segon podria anar a signar a secretaria conforme agafa el relleu.

2.2 Manteniment i ordre

Els WC de la Cúpula no es podran utilitzar ja que les cisternes no funcionen. Si es necessita anar al bany s’hauran d’utilitzar els lavabos de l’escola.

L’ordre i la neteja de la Cúpula serà responsabilitat dels membres de la Junta. Cada dia l’encarregat de la segona franja horària haurà de comprovar que tot està net i en ordre. A més una vegada a la setmana (dia de reunió del Club) tots els membres ajudaran a escombrar i netejar la sala.

2.2.1 Objectes perduts

Ningú es responsabilitza dels objectes que es puguin perdre dins la Cúpula, però en cas de que algú trobi res es portaria a secretaria, per on la persona que l’hagi perdut el podrà passar a buscar.

 

2.3 Material

El material de la Cúpula com les pilotes de ping-pong i pales, s’hauran d’anar a buscar al despatx del club i tornar-les  a l’acabar. Aquest material es recollirà amb la clau i de la mateixa manera el responsable de tenir cura d’aquest material serà el membre de la junta que signi el full.

2.4 Gimnàs

La sala de fitness només podrà ser utilitzada per a entrenar, no per jugar ni passar l’estona, ja que a més de que es pot prendré mal la sala està plena de miralls que es poden trencar si no se’n fa un bon ús.

Després d’utilitzar les peses s’hauran de deixar al seu lloc tal i com s’han trobat en un inici.

No es poden llençar les peses i altres materials contra el terra, per evitar accidents

3. Juntes de la Cúpula

La Junta Directiva, també anomenada “La Cúpula” és l’organisme encarregat de dirigir el Club.

 3.1 Membres

Dins d’aquesta Junta diferenciarem diferents càrrecs:

President: supervisa totes les decisions que es portin a terme i s’encarrega d’orientar al Gerent/Secretari. Ell tindrà sempre la última paraula en qualsevol decisió que s’hagi de prendre.

Gerent / Secretari: s’encarrega de gestionar el Club en tots els seus àmbits. Pot designar algun altre càrrec a algun membre de la junta per delegar en ell una funció concreta, per exemple el Secretari de Juntes.

Responsables de la secció de Rugby: aquesta secció és una mica “especial” i apart dels càrrecs normals formats pels alumnes consta també dels entrenadors que a més de portar la secció de rugby actuaran en la junta com a mà dretes del Gerent/Secretari.

Secretari de Juntes: es tracta d’un càrrec designat a un dels membres de “La Cúpula” per el Gerent/Secretari. Ell serà el que efectuarà la feina de secretari durant les reunions. Haurà d’escriure l’acta de cada reunió: dia, participants, punts parlats i decisions preses.

Membres de “La Cúpula”: són aquells alumnes que ostenten el càrrec de President, Vicepresident i Tresorer dins de cada una de les seccions del Club. Ells tindran responsabilitat en la seva secció a més de ser els encarregats de la Cúpula (lloc).

3.2 Reunions

Un dia a la setmana tots els membres de “La Cúpula” es reuniran a la Cúpula (lloc) per parlar de com ha anat la setmana i repassar l’ordre del dia de cara a planificar els següents esdeveniments o prendre les decisions que calgui.

3.2 Votacions

Tots els membres citats en el punt 2.1 tindran dret a vot en les votacions que es realitzin a les reunions de la Junta.

Les votacions per tal d’acordar idees es votaran per majora absoluta i després d’aprovar la idea aquesta serà presentada al President per que doni el seu consentiment. “Totes les idees han de passar per l’acceptació del president abans de portar-se a terme”.

4. Seccions del club

A principi de cada curs els membres de la junta es reuniran per decidir quines son les seccions que seran proposades als alumnes aquell curs.

Aquestes seccions són les que els membres de la junta consideren que poden tenir més o menys èxit i ser factibles d’esdevenir una realitat dins del Club, no obstant això no deixen de ser propostes que poden o no ser acollides amb interès pels alumnes.

Que aquestes propostes passin a la pràctica dependrà de que hi hagi un mínim d’alumnes que vulguin formar part d’aquella secció, així com de que es puguin realitzar els objectius marcats des de la junta per a aquella secció.

També es podrà estudiar la creació d’una secció a partir d’una proposta creada per algun grup d’alumnes si la Junta creu que pot encaixar dins l’estructura que considera que ha de tenir cada secció.

4.1 Estructura

Cada una de les seccions del Club haurà de seguir una estructura per tal d’establir uns paràmetres similars i la consecució d’uns objectius al finalitzar el curs que exemplifiquin el “treball” dut a terme en aquella secció.

– Cada secció ha de constar d’un President, un Vicepresident i un Tresorer, així com un mínim de 5 membres més.

Aquests tres alumnes amb càrrec de cada secció passaran a formar part de “La Cúpula” i podran convalidar aquestes hores com a pràcticum.

– Per considerar-la una secció del Club haurà de complir uns objectius al cap del curs, ja sigui un nombre mínim d’entrenaments o partits, participar en algun campionat o l’organització d’algun torneig.

Aquests objectius seran establerts per la Junta amb la col·laboració dels professors que imparteixin aquell mateix esport.

4.2 Propostes

Aquestes són les 6 seccions proposades des de la Junta:

-Rugby                                    – Tenis Platja

– Futbol                                    – Running

– Pàdel                                     – Crossfit

5. Activitats

Després del primer any la Junta Directiva va decidir mantenir una sèrie de tornejos anuals:

– Torneig de Futbol de Nadal (al desembre abans de començar les vacances de Nadal)

– Torneig de Pàdel (durant el curs, duració d’una o dues setmanes)

– Torneig de Futbol d’Estiu (al maig abans d’acabar el curs)

Apart d’aquests tres fixes cada any s’aniran proposant i realitzant diferents activitats i tornejos i es fidelitzaran aquells que siguin més ben acollits. La Junta també està oberta a nous projectes que vinguin per part dels alumnes ja que ells són el veritable cor del Club.

5.1 Procediment a seguir per crear una activitat

– Descripció general de l’activitat

– Realitzar una enquesta i que aquesta reforci la demanda d’aquesta activitat

– Organització general de l’activitat

– Pressupost detallat

– Designar un coordinador i els recursos humans dels que ha de disposar

En cas de que la proposta vingui donada per un alumne ajudarà si aquesta ve amb un recull de firmes que donin suport a la seva realització.

6. Promoció      

El Club disposa de pàgina fan al facebook (www.facebook.com/clubesportiuvitae), on s’informarà de totes les activitats que es realitzin, així com buscar la interacció amb els alumnes i penjar fotos dels tornejos, donar informació que pugui ser d’interès, demanar opinions, informar dels guanyadors, els premis etc. A més a més cada secció disposarà també de la seva pròpia “fan page” a facebook per emfatitzar les seves propostes i informar més específicament sobre aquell esport.

La difusió i promoció de les activitats també es realitzarà a través de cartells informatius que es penjaran als suros de l’escola i la Cúpula, realitzant un passa classes o mitjançant ’un mail massiu a tots als alumnes des de la direcció de correu del club: club.esportiu@escolavitae.com

7. Organització econòmica       

El Club no té ànim de lucre, però ha de ser capaç d’autofinançar-se.

Els diners obtinguts de qualsevol activitat o de la venda de roba primer de tot hauran de servir per pagar les despeses d’aquestes activitats i en el cas d’obtenir beneficis aquests es guardaran a la compta del Club fins que es voti en junta en quin material o activitat del club s’haurien de destinar.

7.1 Procediment

Els tresorers de cada secció o l’encarregat de cada activitat seran els responsables de la recollida dels diners i aquests els hauran d’entregar a secretaria, on la secretària els guardarà. Aquesta operació haurà de quedar reflectida per escrit on el membre de la junta responsable i la secretària especificaran la quantitat, el motiu, les persones i el dia i signaran el document.

7.2 Impagats

Pel que fa als impagats, desprès d’avisar a un alumne varies vegades per a que realitzi el pagament, sense èxit, la gestió es portarà a la Direcció del centre, on ells prendran una decisió.

A més qui no pagui els tornejos o activitats abans del plaç indicat, no podrà participar en l’esdeveniment en qüestió.