Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Exempcions proves d’accés als CFG Superior

Podran resultar exemptes de la totalitat o d’alguna part de la prova aquelles persones que justifiquin, amb documents oficials, algun dels requisits que a continuació es detallen.

Exempció de la matèria de llengua catalana. La poden sol.licitar els aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya i no han estudiat català en la seva escolarització.

Exempció de la part comuna de la prova. Es pot sol.licitar per:
1. Haver superat totalment les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys. 2. Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Exempció de tota la part específica. Es pot sol.licitar per:

1. Per experiència laboral que es correspongui amb l’àmbit professional del cicle formatiu que es vulgui cursar. Calen els requisits següents:

• Com a mínim 1 any d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria igual o superior a la d’oficial de 1o o 2a.
• Com a mínim 3 anys d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria inferior a la d’oficial.

2. Els aspirants que vulguin accedir a la prova del cicle formatiu de grau superior Animació d’activitats físiques i esportives poden sol.licitar l’exempció de la part específica de la prova acreditant una experiència d’almenys 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades.

3. Estar en possessió d’un cicle formatiu de grau mitjà que formi part del mateix itinerari de famílies professionals que el superior al qual es vulgui accedir.

4. Les persones aspirants que tinguin un títol de tècnic/a poden sol.licitar l’exempció de les matèries que coincideixin amb les que se’ls convalidarien si accedissin al batxillerat. Aquestes matèries són Electrotècnia i Química.

5. Exempció total de la prova. Es pot sol.licitar per haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que el cicle formatiu que es vol cursar permeti accedir als mateixos estudis universitaris per als quals l’aspirant va superar la prova d’accés a la universitat.