Noticias

Cicle Formatiu Grau Superior Animació d’Activitats Físiques i Esportives

Informació general

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l’entorn i de les persones participants.
La durada és de 2.000 hores (1.590 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Total d’hores del Cicle= 2.000h
Hores lectives 1er Curs: 855h
Hores lectives 2n Curs: 735h
Hores de pràctiques: 410h

(Assignatura de Formació en Centres de Treball)

Més informació de les matèries

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i han de provenir de les famílies B i D.

Documentació

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Via d’accés per Batxillerat: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de batxillerat i notes finals de 2n curs.
  • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
  • Via d’accés directament des de CFGM Conducció d’activitats en el Medi Natural: Original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Via d’accés directament des de altres CFGM: *A consultar amb el Departament d’Ensenyament si es possible. Aportar original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Doble Titulació

Títol de monitor de lleure

 • Títol de monitor de lleure
 • Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
L’alumnat que hagi cursat l’assignatura d’Animació i dinàmica de grups té opció d’obtenir la titulació de Monitor de lleure gràcies a la col·laboració d’Escoles Vitae amb l’entitat Cet10.
El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos
Per obtenir aquesta titulació caldrà destinar 205h de les 410h de Formació den Centres de Trebal (FCT) i fer el pagament de les taxes de gestió del títol.

Orientació a l'alumnat

La orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. En aquest sentit, tractem dues tipologies d’orientació: acadèmica i laboral.

Orientació acadèmica i orientació laboral

Orientació acadèmica

Tutor docent

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae tenen una orientació acadèmica dirigida per la figura del tutor. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic dins del centre, així com orientar la seva formació en un futur, tant dins d’Escola Vitae com a d’altres centres.

El tutor treballarà amb l’alumnat usant quatre formats de tutoria:

1.- Tutories grupals

2.- Tutories en grup reduït (3 alumnes)

3.- Tutories individuals

4.- Tutories amb les families

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). En aquest cas és la figura d’un professor/a de pràctiques qui planteja les 3 vies que l’alumne pot triar per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

1.- Sol·licitud d’exempció de FCT

2.- Acollir-se al programa Empresa-Escola de d’Escoles Vitae: veure centres FCT

3.- Treballar de forma individual amb el tutor per aconseguir una FCT que s’ajusti a les seves necessitats.

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu que l’alumne tingui una visió global de totes les noves tendències al món de l’esport, per tal que el nostre alumnat tingui capacitat d’elecció perquè coneix el sector.

En aquest procés de descoberta hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (el coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi el que vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important per nosaltres, és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines per a que participi plenament de la seva presa de decisions. És l’alumne qui decideix!

Laboralment, la família de l’esport és molt amplia. A l’escola l’alumnat ho veu tot, però comença a percebre quines són les temàtiques per les que té especial motivació.

Sortides Professionals Cicle Superior

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

logo-cet10

CENTRES VITAE

A MÉS A MÉS

uob-logo

+ Convalida 1 any dels estudis universitaris de Ciències de l’activitat Física i de l’esport a la Universitat Bedfordshire d’Anglaterra

+ Possibilitat d’obtenir el títol de Monitor de Lleure.

+ Convalidacions en el CFGM FutbolCFGM Salvament i SocorrismeCFGM de Conducció en el Medi Natural i Urbà

+ Equipació Escola Vitae de regal.

+ Preparació proves d’accés a la Universitat en col·laboració amb Acadèmia Campus 25

+ Club Esportiu Vitae: Possibilitat de representar a l’escola en competicions esportives

VOLS REBRE INFORMACIÓ?