Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Yoga

Informació general

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Condicionament Físic (Fitness & Wellness)
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Ordinària o Dual (opcional)

Aquesta formació s’imparteix en modalitat DUAL en col·laboració amb Duet Sports. Una gran oportunitat per apropar l’estudiant al món laboral. Amb aquest format, l’estudiant rebrà part de la formació a Escola Vitae Barcelona Les Corts i l’altra part a les instal·lacions de Duet:

El proper curs 2020-2021 també s’impartiran els estudis a Escola Vitae Sant Andreu.

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia educativa pròpia

Les matèries esdevenen un mitjà que proporciona coneixements, potenciant les aptituds dels alumnes i els prepara per a ser els futurs professionals de l’esport.

La filosofia learning by doing permet a l’alumne adquirir tècniques i reursos per tal d’assolir amb èxit els projectes transversals del món laboral.

Projecte educatiu propi: Imagina

Matèries

 • Habilitats socials: atenció al client, atenció a la diversitat, màrqueting, psicologia de l’esport i coaching.
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents: fisiologia, anatomia, prevenció de lesions i nutrició esportiva.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent: Crossfit, entrenament funcional, rendiment, TRX i musculació. Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical: estructures musicals, parts i estructura de les sessions.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical: zumba, cycling, aerobic, bodypump i bodycombat.
 • Condicionament físic a l’aigua: fitness aquàtic i tonificació aquàtica.
 • Tècniques de hidrocinèsia: aquagym
 • Control postural, benestar i manteniment funcional: pilates, ioga, hipopressius, estiraments, tonificació i G.A.C.
 • Formació i orientació laboral: inserció laboral, tècniques de cerca de feina amb les noves tecnologies i marc legislatiu de l’esport.
 • Empresa i iniciativa emprenedora: gestió esportiva i gestió d’eseveniments esportius. Projecte de condicionament físic: creació de festa esportiva amb població real.

Modalitat Dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona?

 • L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l’estudiant/aprenent al llarg de la seva estada.
 • L’empresa acull a l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L’empresa i el centre educatiu realitzen un seguiment i valoració de l’aprenent.

L’empresa acull a l’aprenent mitjançant una estada formativa que es desenvolupa en dues fases:

 • Fase d’integració: la relació que s’estableix és de pràctiques i l’aprenent té una assegurança escolar.
 • Fase de consolidació: hi ha dues opcions dins d’aquesta fase:
  • Opció 1: té una durada d’1 any com a mínim, la relació que s’estableix és un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, hi ha unes retribucions salarials pactades entre l’empresa i el centre educatiu tenint en compte el conveni col·lectiu i el salari mínim interprofessional, es realitza l’alta a la seguretat social com a treballador.
  • Opció 2: té una durada d’entre 2 i 10 mesos per curs, la relació que s’estableix és de beca, hi ha una retribució salarial pactada entre l’empresa i el centre educatiu, es realitza l’alta a la seguretat social com a becari.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior,
 • haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés (cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova).

Documentació

Documentació personal:
1. Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)
2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual
3. Foto de l’alumne mida carnet
4. Fotocòpia del certificat del número d’afiliació a la Seguretat Social (informació oficines: enllaç)
6. Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual (per poder cursar les pràctiques).
(Informació oficines: Gerència Territorial de Justícia. C/Garcilaso, 123. Barcelona.
Informació del certificat: enllaç).
7. Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
8. Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
 • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
 • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
 • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
 • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Documentació de centre:

9. Full de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) emplenat i signat​.
10. Document d’acceptació de normatives de l’escola.
11. Apte pràctica esportiva.
12. Ordre de domiciliació directa.
13. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides
14. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides en hora d’esbarjo. 
15. Document d’acceptació del servei de transport en autocar.

Els documents 6, 13 i 14 no són obligatòris pels alumnes majors d’edat.

Titulacions i formacions vinculades

 Possibilitat de fer pràctiques a l’extranger

Registre europeu de professionals de l’exercici i el Fitness

002-life-preserver

Tècnic/a en Salvament i Socorrisme (Cicle inicial)

Icona de Salut i Fitness

 Acreditació en Desfibril·lador (DEA)

Preparació Selectivitat

football

Tècnic/a Esportiu en Futbol

Certificacions Professionals

a59fc1f7-e830-4423-b507-283c3202c6c3

Condicionament físic en Sala d’entrenament polivalent

Condicionament físic en grup amb suport musical

002-sea

Fitness aquàtic i hidrocinèsia

Sortides Professionals Cicle Superior

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

A més a més

Per què escollir Vitae?

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae... La "matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu

Especialistes en formació 100% esportiva

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius,

Escola Vitae complim 10 anys formant tècnics esportius

Quins són els orígens d’Escola Vitae? Si ens remuntem 10 anys enrere, ens situem en el districte d’Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. Va ser en el curs 2010-2011 quan

Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO. Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.