Noticias
 • Sortides professionals en el món de l’esportLa inserció laboral dels graduats en FP Trobaré feina després d'estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l'esport?Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estudiants un cop finalitzen [...]
 • Especialistes en formació 100% esportivaIdentitatEscola Vitae és un centre de formació professional esportiva privat, amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir en la formació integral de l’alumnat, educar-lo [...]
 • Projecte educatiu propi: ImaginaMetodologia Vitae basada en les competències professionals IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae... "la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i [...]
CAT - CAS - VAS - EN

Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Yoga

Informació general

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Condicionament Físic (Fitness & Wellness)
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Ordinària o Dual (opcional)

Escola Vitae i Duet hem arribat a un acord de col·laboració per oferir aquest estudi de formació professional dual per als nostres estudiants, una gran oportunitat per apropar l’estudiant al món laboral. Amb aquest format, l’estudiant rebrà part de la formació a Escola Vitae Barcelona Les Corts i l’altra part a les instal·lacions de Duet:

El proper curs 2020-2021 també s’impartiran els estudis a Escola Vitae Sant Andreu i Escola Vitae Vall d’Hebron.

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia educativa pròpia

Les matèries esdevenen un mitjà que proporciona coneixements, potenciant les aptituds dels alumnes i els prepara per a ser els futurs professionals de l’esport.
La filosofia “learning by doing” permet a l’alumne adquirir tècniques i reursos per tal d’assolir amb èxit els projectes transversals del món laboral.

Matèries

 • Habilitats socials: atenció al client, atenció a la diversitat, màrqueting, psicologia de l’esport i coaching.
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents: fisiologia, anatomia, prevenció de lesions i nutrició esportiva.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent: Crossfit, entrenament funcional, rendiment, TRX i musculació. Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical: estructures musicals, parts i estructura de les sessions.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical: zumba, cycling, aerobic, bodypump i bodycombat.
 • Condicionament físic a l’aigua: fitness aquàtic i tonificació aquàtica.
 • Tècniques de hidrocinèsia: aquagym
 • Control postural, benestar i manteniment funcional: pilates, ioga, hipopressius, estiraments, tonificació i G.A.C.
 • Formació i orientació laboral: inserció laboral, tècniques de cerca de feina amb les noves tecnologies i marc legislatiu de l’esport.
 • Empresa i iniciativa emprenedora: gestió esportiva i gestió d’eseveniments esportius. Projecte de condicionament físic: creació de festa esportiva amb població real.

Modalitat Dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona?

 • L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l’estudiant/aprenent al llarg de la seva estada.
 • L’empresa acull a l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L’empresa i el centre educatiu realitzen un seguiment i valoració de l’aprenent.

L’empresa acull a l’aprenent mitjançant una estada formativa que es desenvolupa en dues fases:

 • Fase d’integració: la relació que s’estableix és de pràctiques i l’aprenent té una assegurança escolar.
 • Fase de consolidació: hi ha dues opcions dins d’aquesta fase:
  • Opció 1: té una durada d’1 any com a mínim, la relació que s’estableix és un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, hi ha unes retribucions salarials pactades entre l’empresa i el centre educatiu tenint en compte el conveni col·lectiu i el salari mínim interprofessional, es realitza l’alta a la seguretat social com a treballador.
  • Opció 2: té una durada d’entre 2 i 10 mesos per curs, la relació que s’estableix és de beca, hi ha una retribució salarial pactada entre l’empresa i el centre educatiu, es realitza l’alta a la seguretat social com a becari.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior,
 • haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés (cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova).

Documentació

Documentació personal:
1. Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)
2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual
3. Foto de l’alumne mida carnet
4. Fotocòpia del certificat del número d’afiliació a la Seguretat Social (informació oficines: enllaç)
6. Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual (per poder cursar les pràctiques).
(Informació oficines: Gerència Territorial de Justícia. C/Garcilaso, 123. Barcelona.
Informació del certificat: enllaç).
7. Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
8. Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
 • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
 • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
 • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
 • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Documentació de centre:

9. Full de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) emplenat i signat​.
10. Document d’acceptació de normatives de l’escola.
11. Apte pràctica esportiva.
12. Ordre de domiciliació directa.
13. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides
14. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides en hora d’esbarjo. 
15. Document d’acceptació del servei de transport en autocar.

Els documents 6, 13 i 14 no són obligatòris pels alumnes majors d’edat.

Titulacions i formacions vinculades

 Possibilitat de fer pràctiques a l’extranger

Registre europeu de professionals de l’exercici i el Fitness

002-life-preserver

Tècnic/a en Salvament i Socorrisme (Cicle inicial)

Icona de Salut i Fitness

 Acreditació en Desfibril·lador (DEA)

Preparació Selectivitat

football

Tècnic/a Esportiu en Futbol

Certificacions Professionals

a59fc1f7-e830-4423-b507-283c3202c6c3

Condicionament físic en Sala d’entrenament polivalent

Condicionament físic en grup amb suport musical

002-sea

Fitness aquàtic i hidrocinèsia

Orientació a l'alumnat

La orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. En aquest sentit, tractem dues tipologies d’orientació: acadèmica i laboral.

Orientació acadèmica i orientació laboral

Orientació acadèmica

Tutor docent

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae tenen una orientació acadèmica dirigida per la figura del tutor. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic dins del centre, així com orientar la seva formació en un futur, tant dins d’Escola Vitae com a d’altres centres.

El tutor treballarà amb l’alumnat usant quatre formats de tutoria:

1.- Tutories grupals

2.- Tutories en grup reduït (3 alumnes)

3.- Tutories individuals

4.- Tutories amb les families

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). En aquest cas és la figura d’un professor/a de pràctiques qui planteja les 3 vies que l’alumne pot triar per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

1.- Sol·licitud d’exempció de FCT

2.- Acollir-se al programa Empresa-Escola de d’Escoles Vitae: veure centres FCT

3.- Treballar de forma individual amb el tutor per aconseguir una FCT que s’ajusti a les seves necessitats.

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu que l’alumne tingui una visió global de totes les noves tendències al món de l’esport, per tal que el nostre alumnat tingui capacitat d’elecció perquè coneix el sector.

En aquest procés de descoberta hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (el coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi el que vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important per nosaltres, és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines per a que participi plenament de la seva presa de decisions. És l’alumne qui decideix!

Laboralment, la família de l’esport és molt amplia. A l’escola l’alumnat ho veu tot, però comença a percebre quines són les temàtiques per les que té especial motivació.

Sortides Professionals Cicle Superior

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

A més a més

Per què escollir Vitae?

Especialistes en formació 100% esportiva

Identitat Escola Vitae és un centre de formació professional esportiva privat, amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir en la formació integral de l’alumnat,

Projecte educatiu propi: Imagina

Metodologia Vitae basada en les competències professionals IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae… “la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements

Sortides professionals en el món de l’esport

La inserció laboral dels graduats en FP Trobaré feina després d’estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l’esport? Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estudiants

Escola Vitae, garantia de qualitat

Especialistes en la formació de tècnics esportius  Escola Vitae som un centre educatiu destinat a educar i formar tècnics esportius, oferint cicles formatius en modalitat presencial i no presencial. Actualment

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.