Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Projecte educatiu Imagina

IMAGINA!

Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae… la “matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i aptituds a l’alumnat amb l’objectiu de preparar-los com a futurs tècnics esportius.

A l’Escola Vitae, la “matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i aptituds a l’alumnat amb l’objectiu de preparar-los com a futurs tècnics esportius. Com a centre educatiu creiem que els Tècnics que surtin d’Escola Vitae han d’interioritzar unes competències necessàries per a tots els àmbits. Aquestes han de ser transversals a la seva vida professional, personal i relacional.

Competències professionals

  • COMPETENT: Capacitat d’anàlisi i de síntesi dels coneixements adquirits de la professió per a l’organització i la planificació de projectes.
  • POLIVALENT: Aplicació dels coneixements, les habilitats i els valors per adaptar-se als diferents llocs de treball que pugui ocupar.
  • AUTÒNOM: Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions de forma crítica i reflexiva.

Competències personals i relacionals

  • CREATIU: Capacitat de dissenyar projectes innovadors i originals i de comunicar-los de forma adequada.
  • PROACTIU: Motivació per garantir la qualitat professional amb iniciativa, empatia i emprenedoria.
  • COOPERATIU: Capacitat de treball en equip de manera compromesa i amb ètica professional.

El rol de les matèries

Atenent a la filosofia establerta des de l’IMAGINA, les matèries permetran que l’alumnat rebi una formació específica i que sigui capaç d’aplicar-la i relacionar-la amb els continguts assolits a la resta de matèries per poder fer front a projectes transversals. En aquest sentit, les “matèries” seguiran la filosofia del “Learning by doing” (aprendre fent).

Per desenvolupar aquest treball des de cada matèria, el projecte proposa una metodologia específica de tipus de sessions en funció del caràcter de cadascuna de les matèries. I a més a més, per afavorir el treball transversal es creen dues matèries noves (“Projecte Recreatiu I i II” i “Síntesi I i II”) en què l’alumnat haurà de relacionar els aprenentatges adquirits a les diverses matèries per fer front a situacions reals mitjançant el disseny i la posada en marxa de projectes relacionats amb els diversos àmbits esportius propis de les seves sortides professionals: iniciació esportiva, activitat física i lleure, entrenament i salut, i gestió.

Entrenamientos cortos efectivos
Escola Vitae
Natació