Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Títol de monitor de lleure (alumnes AAFE)

Els alumnes de l’Escola Vitae que cursen el CFGS d’Animació d’Activitats Fisicoesportives poden a través de l’assignatura Animació i Dinàmica de grups obtenir la titulació de monitor de lleure.

Des del centre recomanem que realitzeu tots el tràmits per tal d’aconseguir el títol donat que us permetrà entrar dins el món de l’educació en el lleure, dinamitzant activitats amb infants i joves, com ara casals d’estiu, colònies, campaments, monitors voluntaris en associacions de Lleure, casals Infantils, ludoteques, menjadors escolars, etc…

Els alumnes de les Escoles Vitae Barcelona Les Corts i Sant Andreu tenen com a docents l’entitat CET10 i els alumnes de l’Escola Vitae Girona, l’Escola l’Empordà.

Tràmits per a cursar el Curs de Monitor de lleure

1.- Taxes de tramitació i inscripció

50€ en concepte de tramitació de la titulació i obtenció del carnet de monitor de lleure, s’abonaran per compte bancari. Es podrà fer fins la setmana 4 del curs.

 2.- Avaluació d’Assistència

Cal assistir, com a mínim, al 90% del total d’hores de cada mòdul formatiu de l’assignatura Animació i Dinàmica de grups per tal de rebre la titulació. En cas de superar aquests % no es considerarà apte a l’alumne.

3.- Avaluació dels Coneixements ( Saber)

Realització d’activitats proposades pel professorat i prova d’avaluació objectiva. És imprescindible fer la prova de cada mòdul.

4.- Avaluació de les Habilitats i Actituds (Saber fer i Saber estar)

L’alumne/a ha de demostrar tenir les aptituds i actituds personals que comportin la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador/a com a monitor/a d’activitats de d’educació en el lleure. Per avaluar aquesta dimensió procedimental s’utilitzaran proves pràctiques.

5.- Avaluació de les Pràctiques (160h)

El/la tutor/a de pràctiques emetrà un certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades, mitjançant l’avaluació per competències.

Llocs on es poden fer les pràctiques:

 • Casals d’estiu i/o de vacances
 • colònies
 • campaments juvenils
 • rutes
 • camps de treball
 • agrupaments escoltes
 • casals d’hivern.

Activitats extraescolar i activitats escolars complementàries:

Les activitats extraescolars són les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l’activitat escolar i tenen caràcter voluntari per als alumnes que s’hi acullin i es desenvolupen fora de l’horari lectiu.

Les escolars complementàries són les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectos socioeducatius i de lleure relacionats amb l’activitat escolar i es desenvolupen normalment en dies lectius.

Llocs on es poden fer les pràctiques:

 • Temps d’acollida a l’escola (abans d’iniciar o finalitzat l’horari lectiu)
 • Temps de migdia (inclòs el menjador escolar)
 • Colònies escolars en dies lectius.
 • Activitats extraescolars de lleure fora de l’horari lectiu (queden excloses les activitats d’idiomes, d’informàtica i totes aquelles no relacionades amb el món del lleure.

S’ha de tenir en compte que les pràctiques en escoles i llars d’infants en horari lectiu no són mai vàlides.

Ludoteques:

La ludoteca és un equipament amb un projecte educatiu específic a través del joc i la joguina. La ludoteca disposa d’un fons lúdic significatiu, té voluntat de servei públic i utilitza la joguina com una de les principals eines d’intervenció educativa, social i cultural.

Llocs on es poden fer les pràctiques:

 • Ludoteques públiques
 • Ludoteques privades

Ludoteques de centres escolars

La realització de pràctiques requereix obligatòriament la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració entre alumne, centre de pràctiques i centre de formació. Aquest conveni s’activarà a la plataforma Qbid i així us servirà per les hores que heu de fer de pràctiques del Cicle Formatiu.

Per altre casos particulars caldrà consultar-ho a través del tutor. P.E.

Les pràctiques seran avaluades, mitjançant el “Certificat d’avaluació de pràctiques” (Annex P02) emès pel director/a de lleure. Ha de valorar la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades. Aquest certificat s’haurà d’adjuntar a la memòria juntament amb la còpia del carnet del/la director/a que ha avaluat.

És aconsellable que al llarg del període de pràctiques el/la directora/a es reuneixi amb l’alumne/a per tal de fer-lo conscient de les seves mancances i limitacions i/o les seves actituds i se li especifiqui el més clar possible allò que s’espera d’ell/a.

6.- Avaluació de la Memòria de Pràctiques

Ha de reflectir les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat portada a terme. S’emetrà un informe de valoració.

L’alumne/a ha d’elaborar una memòria de pràctiques que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme.

És imprescindible el lliurament de la memòria per tal d’obtenir la titulació dins el termini marcat per a cada curs.

El termini màxim per finalitzar la formació és de 3 anys a comptar a partir del primer dia de curs.

* Aquells alumnes que ara esteu cursant 2n del Cicle Formatiu també podeu presentar la documentació i iniciar els tràmits per obtenir el títol.

Com s’ha de presentar la memòria de pràctiques?

Al guió de la memòria de pràctiques s’especifica el format de presentació. És indispensable adjuntar a la memòria el full d’avaluació i certificat de pràctiques segellat i signat degudament, juntament amb una còpia del carnet del/la directora/a de lleure.

On s’ha de presentar la memòria de pràctiques?

S’ha de presentar a CET10 o bé a l’Escola de l’Empordà en funció de l’escola a on estudiis.

Com i quan s’ha de presentar la memòria de pràctiques?

 • En les dates previstes per a cada convocatòria, l’alumne haurà de lliurar amb un CD la seva memòria indicant a la caràtula:
 • Codi curs: memòria + nom i cognoms alumne
 • Exemple:
 • M13FOB11: memòria Ignasi Fuentes Garcia

I en suport paper el certificat d’avaluació de pràctiques signat i segellat juntament amb la còpia del carnet del Director/a de lleure. Sense aquesta documentació no s’avaluarà a l’alumne.

Per ser apte al curs cal superar tots el mòduls formatius, incloses les pràctiques i la memòria. En cas de no superar algun dels mòduls formatius, l’alumne haurà de tornar a cursar-lo.